Автор:
Издателство:
Корица:
Език:
Цена
 лв.
 лв.

Правна литература

Филтри
Дата (ново към старо)
Ново
Кодекс за социално осигуряване - 29 издание
Кодекс за социално осигуряване - 29 издание

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс

Ново
Юриспруденция и легиспруденция - Институционалният контекст на правото
Юриспруденция и легиспруденция - Институционалният контекст на правото

Юриспруденцията и легиспруденцията изразяват институционалния контекст на правото, което има уникалн

Ново
Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020
Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Целта на книгата е да се създаде методология на дисциплинарното уволнение. Подобно предизвикателство

Организации с нестопанска цел - 9. издание

редставена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Помес

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

зданието включва: книга-годишник компактдиск потребителско име и парола за достъп до сайта: www

Групиране на наказанията при множество престъпления

„При разработката на темата много добре разбирам, че не може да се осигури равен старт при пре

Социални права на българските граждани

Книгата е предназначена за съдии, адвокати, работодатели, синдикални дейци, за службите по труда и с

Социално осигуряване - 2020 година + CD

Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.Автори и съставители: Ивайло И

Социално осигуряване - 2020 година

Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.Автори и съставители: Ивайло И

Административен процес - Сборник нормативни актове - 2020 - Кино Лазаров

Сборникът е актуализиран към 17.06.2020 г Съдържание: Административнопроцесуален кодекс Закон з

България и светът 2019 - Годишен анализ

СЪДЪРЖАНИЕПредговор Цветан Цветанов, председател на Управителния съвет на ЕАЦСForeword Tsvetan Tsvet

Българско гражданско процесуално право - БГПП - Живко Сталев - Десето издание

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните

Спиране на исковото производство

Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както

Административен процес 2020 г.

Представена е нормативната уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалн

Особени залози и други обезпечения 2020 г.

С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търгов

Обществени поръчки - 17 издание

В предстоящото актуализирано издание на сборника ще бъдат отразени промените в Правилника за прилага

Закон за здравното осигуряване - 16 издание

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравн

Кодекс за социално осигуряване - 28 издание

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс

Европейско кооперативно дружество

Потребностите за устойчив, интелигентен и интензивен стопански растеж и всестранното задълбочаване н

Данъчно облагане 2020 - коментар

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконови

Курс по Криминалистика - Том 1 - Въведение в криминалистиката

Курсът по криминалистика е проектиран в няколко тома, всеки от които има самостоятелен предмет в съо

Унищожаемост на договорите поради измама

Книгата представлява първото самостоятелно изследване у нас на измамата като основание за унищожаемо

Социално и здравно осигуряване 2020

Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здрав

Вещи в природно състояние - собственост и отговорност за вреди

В началото на ноември Питър пристигнал от Лондон в България, за да опознае страната. Срещнал се с Па

Престъпления против спорта по българското наказателно право

Книгата е първото цялостно монографично изследване, посветено на престъпленията против спорта като а

Търговско право - Казуси - Съдебна практика

Този сборник е съставен с цел да подпомогне студентите от специалността „Право“ да осмис

Създаване на новобългарското наказателно право

Книгата изследва процеса на възникване и формиране на наказателното право като един от отраслите на

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

Книгата е подходяща, както за практици, възложители, техни служители, кандидати и участници в общест

Юридическо задължение

Книгата представлява опит да се поставят проблеми на съвременната теория на правото през призмата на

Предизвикай: Вписванията! (2008 - 2018)

В настоящия тематичен сборник „Предизвикай: Вписванията! (2008–2019)“ са представе

Предизвикай - Вещното право! 1961-2019 - твърди корици

Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - 13. издание

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция з

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в цивилистичната ни доктрина, пос

Екологично право - специална част

Специалната част на настоящото учебно ръководство по екологично право на Република България е посвет

Предизвикай - Неоснователното обогатяване!

Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неосн

Предизвикай Съдебната практика! - Трудово и търговско право - 2018 -Том II

Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след пр