Политика за поверителност

СЪБИРАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

МАЙ БУУК ЕООД  събира чрез страницата си https://my-book.bg минимално нужните лични данни от своите клиенти. Споменатите по-долу данни са необходими за осъществяване на доставката по куриер и регистриране на поръчката, направена в нашия електронен магазин.

  • Имейл адрес – необходим за вход в потребителския ви профил. Като обратна връзка получавате информация за статуса на всяка отделна поръчка – дали е приета, обработена ли е или вече пътува към вас.
  • Име и фамилия
  • Телефон за контакт – необходим за уточняване и потвърждаване на всяка поръчка. Използва се също и от куриер, за да направи доставката.
  • Адрес за доставка – необходим за физическото изпращане на избраните от вас продукти. Не се изисква този адрес да е същият като вашия личен. Често доставяме до учреждения или офиси на куриерски фирми.
  • Данни за фактура – необходими са, ако клиентът желае да осчетоводи разходите си. По принцип тази информация е публична и е достъпна свободно в търговския регистър.
  • Ние не изискваме показване на лични документи и не правим техни копия! 

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

Обработката на вашите лични данни се осъществява само и единствено от служители на МАЙ БУУК ЕООД . Достъпът до тази информация е защитен с няколко нива за сигурност:

  • Достъп единствено от квалифициран персонал със съответната длъжностна характеристика.
  • Персонален вход за достъп на компютрите на фирмата.
  • Персонален вход за достъп на отделните компютърни приложения.

СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, които събира МАЙ БУУК ЕООД, се съхраняват само в електронен вид.

Хартиени копия се правят само на бланките за изпълнение на поръчки, за да бъдат предадени на куриера, и съдържат име, адрес и телефон.

 

Съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, всеки наш клиент има право да поиска неговите лични данни да бъдат променени или заличени от нашите информационни архиви. Можете да го направите като се свържете с нас по телефона.